Verhuurvoorwaarden

Verhuurvoorwaarden

Klik hier voor VERHUURVOORWAARDEN 2021 versie 1.3 in PDF 

Verhuurvoorwaarden Kampeercentrum Cor Olie Recreatie 1.3 01-01-2021

Artikel 1 algemeen

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Cor Olie Recreatie b.v., zoals vermeld op haar internetsite en op alle overeenkomsten (inclusief bijlagen) die al dan niet via haar internetsite tussen Cor Olie
Recreatie en huurder worden aangegaan tot het leveren van producten en/of diensten, met name de verhuur van kampeerauto’s (campers). Andere voorwaarden, worden door Cor Olie Recreatie nadrukkelijk van de hand gewezen en maken geen deel uit van de overeenkomst.

1.2 In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Verhuurder:
Cor Olie Recreatie bv:
Weg en Bos 1
2661 DG Bergschenhoek
Telefoonnummer: 010-5217118
internet: www.corolie.nl
e-mail: info@corolie.nl
Registratie kvk: 24255000
BTW nummer: NL8088.86.198.B01

Afnemer/huurder: de natuurlijke rechtspersoon, ook te noemen de huurder, die met Cor Olie Recreatie, al dan niet via de internetsite, een overeenkomst heeft gesloten tot het afnemen van één of meerdere te (ver)huren
kampeerauto’s.

Artikel 2 Het sluiten van de overeenkomst

2.1 Alle aanbiedingen van Cor Olie Recreatie zijn vrijblijvend. De overeenkomst wordt schriftelijk gesloten door ondertekening van de daartoe schriftelijke op papier opgemaakte overeenkomst en is definitief na betaling van de eerste termijnbetaling.

2.2. Ter zake van gewisselde communicatie en gedane bestellingen, leveringen en betalingen worden de systemen en administratie van Cor Olie Recreatie geacht een juiste weergave hiervan te bevatten, behoudens bewijs van het tegendeel door de huurder.

3. Het voertuig

3.1 In de verhuur zijn campers tot een max. gewicht van 3500 kg. Een rijbewijs B (klein rijbewijs) volstaat om met deze campers op reis te kunnen gaan.

3.2 Inrichting camper:
De campers zijn standaard zeer compleet ingericht en o.a. voorzien van; cassettetoilet, douche met warm en koud stromend water, fietsenrek voor 2 fietsen, horren, cabine airco, luifel, draaibare voorstoelen.

In de huurtarieven zijn o.a. inbegrepen:
Cassetteluifel, fietsenrek, 230v CEE-aansluitsnoer 20 meter, waterslang, gasflessen, groene kaart, toiletvloeistof,  olie, reservewiel, wielkeggen, veiligheidsvest, WA-cascoverzekering en pechhulpverzekering Europa (excl.
Nederland).

3.3 Roken:
Roken is verboden, bij rookgeur in de camper berekenen wij € 500,– boete i.v.m. reiniging.

3.4 Kilometers:
Per week 1.750 km vrij, extra kilometers € 0,25 per kilometer incl btw. Bij een huurperiode van 3 weken of meer kilometer vrij.

3.5 Chauffeur:
Huurder dient tenminste 23 jaar te zijn en minimaal drie jaar in het bezit van een geldig Nederlands rijbewijs te zijn. (De camper mag alleen bestuurd worden door in het contract genoemde bestuurders). (Afwijking van de minimumleeftijd kan in overleg met de verzekering wanneer er sprake is van voldoende aantoonbare ervaring).
De huurder is tevens de enige die het voertuig bestuurd. Indien meerdere personen het voertuig besturen gelden voor hen dezelfde voorwaarden als voor de huurder (minimum leeftijd, paspoort/ID, rijbewijs). Hiervoor wordt een
meerprijs van € 35,– per week berekend.

3.6 Huisdieren:
Geen huisdieren, alleen bij uitzondering met de verhuurder te overleggen. Wanneer er na de huurperiode zichtbaar en qua reuk het merkbaar is dat er een huisdier is mee geweest worden er schoonmaakkosten
doorberekend.

3.7 Verzekering:
De campers zijn W.A. verzekerd, tevens is het casco, d.w.z. de gehele camper zelf, verzekerd tegen schade, brand en diefstal. Een groene kaart is aanwezig. De geldende verzekeringsvoorwaarden zijn opvraagbaar bij verhuurder.

3.8 Brandstof:
Verbruik brandstof is voor rekening van de huurder. U krijgt de camper met volle brandstoftank mee en u dient de camper afgetankt te retourneren.

3.9 Verbruikskosten:
Aan vloeistof chemisch toilet en eventueel olieverbruik zijn geen kosten verbonden.

4. Huurtermijn:
De huurperiode begint op vrijdag na 16.00 uur (na afspraak) en eindigt op vrijdag uiterlijk 10.00 uur. Het afhalen kan eerder of later zijn dan 16.00 uur; de bepaling van het juiste tijdstip is aan de verhuurder voorbehouden. Wij melden u vooraf welke tijd de camper gereed is of gereed zal zijn. Bij overschrijding van de huurperiode wordt per dag (of dagdeel) extra boven de dagprijs een boete van € 125,- in rekening gebracht. Daar het doorgaans niet mogelijk is een volgende huurder een vervangende camper ter beschikking te stellen, kan deze gedupeerde slechts aanspraak maken op restitutie van de verloren dagen. Indien door overmacht de gereserveerde camper niet kan worden geleverd, dient de huurder een door de verhuurder aangeboden vergelijkbaar of hoogwaardiger alternatief te accepteren.

5. Waarborgsom, reparaties en schades:
Van de huurder wordt een waarborgsom verlangd van € 1.000,– voor schade en € 250,– voor schoonmaak.
Mochten de kosten van de schade en/of schoonmaak niet gedekt worden voor het hiervoor bestemde bedrag (o.a. bij totall loss en bovenhoofdse schade) dan zal hier een verrekening op plaatsvinden en/of een aanvullende factuur verstuurd worden. De borg zal door de verhuurder worden terugbetaald aan huurder onder aftrek van hetgeen huurder aan verhuurder nog verschuldigd zal zijn. Ondanks het feit dat de campers zeer goed onderhouden worden, kan zich altijd een defect voordoen of een schade ontstaan. De huurder mag noodzakelijke reparaties tot € 100,- uit laten voeren. Dit dient te geschieden bij een deskundige herstelinrichting, liefst een dealer van campers of Fiat. Voor reparaties die dit bedrag te boven gaan, dient te alle tijden eerst contact via het noodnummer gemaakt te worden om goedkeuring te verkrijgen bij de verhuurder. Op naam van de verhuurder gestelde, originele en gespecificeerde nota’s worden na afloop van de huur aan de huurder gerestitueerd. Indien schade of een verzekerd defect ontstaat, waardoor de camper niet meer binnen 4 dagen rijdbaar is, zal de verhuurder waar mogelijk trachten een vervangende camper in te zetten; hierop kan echter nooit aanspraak worden gemaakt. Tevens kan verhuurder niet aansprakelijk worden gesteld voor geleden schades van persoonlijke aard zoals tijdverlies, ongemak etc. Bij iedere aanrijding dient de lokale politie te worden ingeschakeld en bij iedere beschadiging en schade dient een Europees schadeformulier te worden ingevuld door beide partijen. Door de verzekering niet gedekte schade en kosten zoals die ten gevolge van het rijden onder invloed, het laten rijden door een niet bevoegd en gemachtigd persoon, door in beslagname, drugsvervoer, overstromingen, verlies van motorvoertuig ontstaan door of verband houdende met verduistering, schade die is ontstaan ten gevolge van beschadigingen van, of toegebracht met het vernielen van het interieur enz. zijn geheel voor rekening van de huurder.

6. Instructie:
Bij afhalen van de camper krijgt u een instructie over de werking van de camper en toebehoren. In de camper vindt u ook de benodigde instruktieboekjes.

7. Welke landen mogen worden bezocht:
Alle landen van Europa m.u.v. vooraf door de verzekering en de verhuurder aangemerkte risicogebieden. De betreffende te bezoeken landen staan weergegeven op de groene kaart en kunnen voor vertrek, afhankelijk van de situatie in Europa door verhuurder worden aangepast en wordt in dit geval schriftelijk aan de huurder medegedeeld.

8. Annulering:
De huurder dient per aangetekende brief te annuleren. De datum van ter postbezorging geldt als annuleringsdatum. Bij annulering is de huurder verschuldigd:
25% van de huurprijs langer dan 3 maanden voor aanvangsdatum huurperiode.
50% van de huurprijs bij annulering langer dan 2 maanden maar niet langer dan 3 maanden voor aanvangsdatum huurperiode. 75% van de huurprijs bij annulering langer dan 1 maand voor aanvangsdatum huurperiode. 90 % van de huurprijs bij annulering vanaf 1 dag maar niet langer dan 1 maand voor aanvangsdatum huurperiode. 100% van de huurprijs bij annulering in de laatste dag voor aanvang huurperiode. Het eerder terugbrengen van de gehuurde camper zal nimmer een restitutie van (een gedeelte van) de huursom tot gevolg hebben. Verhuurder zal bij wijziging wijzigingskosten in rekening brengen alsmede redelijke kosten in verband met de annulering in rekening brengen bij de huurder.

9. Eigen risico:
Het eigen risico bedraagt € 1.000,- per gebeurtenis in binnen- en buitenland. Bij total loss van de camper en bovenhoofdse schade (hoger dan 1.90m) bedraagt het eigen risico € 2.000,–.

10. Bespreken en afsluiten van annulering- en reisverzekering, rechtsbijstand verzekering en ongevallen dekking: Bij reservering is legitimatie d.m.v. paspoort of id-kaart en rijbewijs (NL of ander land een verplichting. Bij reservering gaat de huurder ermee akkoord dat eventueel zijn of haar persoonsgegevens worden geverifieerd. Wij adviseren u, een reisverzekering, annulerings en/of ongevallen verzekering af te sluiten.

11. Betaling:
Bij definitieve reservering 50% van de totale huursom plus de verschuldigde extra kosten. Het restant uiterlijk 4 weken voor vertrek, de waarborgsom dient te worden voldaan bij het ophalen van de camper. Betaling dient ten alle tijden gedeeltelijk of volledig per bank te geschieden.

12. Schoonmaak:
Verhuurder zorgt altijd voor een kampeerauto die in alle redelijkheid schoon is. De kampeerauto dient gebruikt te worden op een wijze zoals “een goed huisvader betaamt”. Aan het einde van de huurperiode dient de kampeerauto van binnen schoon te zijn en de vuil-, schoonwatertank en toiletcassette geledigd. Als huurder volgens de norm van verhuurder schoonmaakt dan zal het schoonmaakdeel (€250,-) van de waarborgsom niet worden ingehouden. Schoonmaakkosten binnenzijde € 200,-, het ledigen van de afvaltanks € 50,-. Let op: Buitenzijde wordt door Cor Olie Recreatie schoongemaakt.

13. Reisdocumenten e.d.
Huurder verplicht zich om zelf zorg te dragen voor alle reisdocumenten die benodigd zijn om met de caravan/camper landen of steden te mogen bezoeken. Denk hierbij aan milieu/ emissie stadskernstickers, landentol stickers, tolgelden en eventuele doorgangsformulieren. Deze kosten en boetes en gerechtskosten komen voor rekening van de huurder.

14. Afrekening:
De borg wordt binnen 14 dagen na terugkomst teruggestort. Dit eventueel onder inhouding van door de huurder verschuldigde extra kosten. Wanneer noodzakelijk wordt een eindafrekening opgemaakt ter specificatie. Eventuele boetes door de huurder gemaakt welke na deze termijn binnen komen zullen bij de huurder worden verhaald.

15. Prijslijst/voorwaarden:
De meest recente versie van onze prijslijst en algemene voorwaarden vindt u op onze internetsite www.corolie.nl. Bij het uitkomen van een nieuwere versie vervallen eerdere versies. Technische veranderingen aan de voertuigen zijn voorbehouden.

16. Overmacht
Onder overmacht wordt door Cor Olie Recreatie verstaan iedere tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst die niet te wijten is aan de schuld van Cor Olie Recreatie noch krachtens de wet, rechtsbehandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt of die het gevolg is van het feit dat een kampeerauto door huurder, gereserveerd, tijdelijk bij Cor Olie Recreatie of haar toeleverancier niet voorradig is.

Artikel 17. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd van geschillen kennis te nemen. Indien ter zake een geschilleninstantie bevoegd is, kan het geschil ook aan die instanties worden voorgelegd.